Pla d'estudis i guies docents

Titulació: Grau en Dret 
Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques 
Durada: 4 anys 
Crèdits ECTS: 240 
Títol a què dóna dret: Graduat/Graduada en Dret per la Universitat de Lleida 
Publicació BOE: 16/12/2010 
Publicació Pla d'estudis BOE: 28/06/2017
Centre docentFacultat de Dret i Economia 
                      Carrer de Jaume II, 73 (Campus Cappont) 
                      E25001 Lleida 
                      Tel. +34 973 70 32 00 
                      Fax + 34 973 70 32 01 
                      http://www.fde.udl.cat

ESTRUCTURA DEL TÍTOL
Matèries de formació bàsica (FB) 60
Matèries obligatòries (B) 135
Matèries optatives (O) 30
Pràctiques externes 9
Treball fi de grau 6
TOTAL CRÈDITS 240

Oferta docent - Curs 2023-2024

 

Curs 2023-24

1r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101802 DRET CONSTITUCIONAL I T 7,5
101839 INTRODUCCIÓ AL DRET CIVIL. DRET DE LA PERSONA T 6
101801 DRET ROMÀ I LA SEVA RECEPCIÓ A EUROPA T 6
101800 TEORIA DEL DRET T 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101807 HISTÒRIA DEL DRET T 6
101805 COMPARATIVE LAW T 6
101806 DRET CONSTITUCIONAL II T 6
101840 DRET DE FAMÍLIA T 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101804 ECONOMIA I EMPRESA T 9
2n CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101811 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC B 7,5
101812 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES B 7,5
101808 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT B 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101814 DRETS REALS B 7,5
101813 DRET DE LA UNIÓ EUROPEA B 6
101815 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL I PROCÉS CIVIL B 7,5
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101810 DRET ADMINISTRATIU I B 9
101809 DRET PENAL. PART GENERAL I DELICTES CONTRA LES PERSONES B 9
3r CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101817 DRET PENAL. DELICTES ECONÒMICS I SOCIALS B 6
101819 DRET PROCESSAL PENAL B 7,5
101818 DRET ADMINISTRATIU II B 6
101820 DRET MERCANTIL I B 7,5
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101821 DRET FINANCER I TRIBUTARI. PART GENERAL B 7,5
101822 DRET MERCANTIL II B 7,5
101823 DRET DE SUCCESSIONS B 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101816 DRET DEL TREBALL I DE LA SEGURETAT SOCIAL B 12
4t CURS
1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101834 PROTECCIÓ SOCIAL O 6
101824 DRET INTERNACIONAL PRIVAT B 7,5
101842 MOBILITAT II O 6
101855 DRET FISCAL DE LA UE O 6
101854 DRET CONTRACTUAL EUROPEU O 6
101847 DONA I TREBALL O 6
101841 MOBILITAT I O 6
101844 MOBILITAT IV O 6
101843 MOBILITAT III O 6
101845 MOBILITAT V O 6
101825 DRET TRIBUTARI. PART ESPECIAL B 7,5
101846 ELS DRETS DE LES DONES I LES POLÍTIQUES PÚBLIQUES O 6
101835 CASUÏSME I MÈTODE JURÍDIC O 6
101829 DRET MATRIMONIAL O 6
101830 DRET DE DANYS O 6
2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101842 MOBILITAT II O 6
101853 LA SEGURETAT ENERGÈTICA DE LA UE I LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC O 6
101844 MOBILITAT IV O 6
101843 MOBILITAT III O 6
101850 DONA I PROTECCIÓ SOCIAL O 6
101849 GÈNERE I DRETS HUMANS O 6
101848 DONES I VIOLÈNCIA DE GÈNERE O 6
101832 DRET PENITENCIARI O 6
101852 RELACIONS EXTERIORS DE LA UE O 6
101841 MOBILITAT I O 6
101845 MOBILITAT V O 6
101833 DRET COOPERATIU O 6
ANUAL AVALUACIÓ CONTINUADA
Codi Assignatura Tipus Crèdits
101838 PRÀCTIQUES EXTERNES EN INSTITUCIONS PÚBLIQUES I PRIVADES B 9
101837 TREBALL DE FI DE GRAU B 6