Objectius i competències

Atès que l’exercici de la professió jurídica no és homogeni i pot ser entès i practicat de formes netament diferents, el títol de grau de Dret pren com a referent la figura d’un jurista professional en sentit ampli, de manera que el graduat en Dret sigui capaç de reeixir amb èxit, sigui quina sigui la praxis laboral que desenvolupi. Des d’aquesta perspectiva, el grau té com a finalitat oferir una formació que permeti:

 • El domini intel·lectual del dret vigent, i
 • L’enjudiciament crític de normes i institucions.

I, en relació amb els objectius, es planteja que els graduats:

 1. Dominin amb precisió els coneixements bàsics de la ciència del dret.
 2. Adquireixin les destreses i habilitats necessàries per al futur exercici de qualsevol de les professions jurídiques descrites en el perfil professional: comprensió de textos jurídics, redacció de tot tipus de documents jurídics, exposició oral i en públic, o debat en profunditat d’arguments jurídics, entre d’altres.
 3. Obtinguin un coneixement suficient de l’estructura de l’ordenament jurídic nacional i comunitari, així com dels continguts normatius de les diferents branques del dret.

En definitiva, el pla d’estudis del grau en Dret pretén conciliar les imprescindibles exigències de qualitat i excel·lència amb l’objectiu primordial de procurar una formació integral als nostres juristes, amb les expectatives i demandes que planteja la societat actual, i amb el compromís de la seua adequació a les pautes de convergència cap a un espai europeu d’educació superior.

Competències

Competències generals:

 1. Capacitat d’anàlisi i síntesi.
 2. Capacitat de gestió adequada de la informació.
 3. Capacitat per al treball en equip.
 4. Capacitat d’aprenentatge autònom permanent i adaptació a les noves circumstàncies.
 5. Capacitat d’iniciativa, creativitat i lideratge.
 6. Capacitat per al compromís ètic.

Competències específiques:

 1. Demostració de coneixement de les característiques, esquemes conceptuals, institucions i procediments del sistema jurídic.
 2. Demostració de coneixements de l’ordenament jurídic en vigor.
 3. Capacitat per identificar interessos socials i valors subjacents en els principis i regles jurídics.
 4. Capacitat per rebre i assimilar el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la seua necessària visió interdisciplinària.
 5. Capacitat per identificar i interpretar les fonts del dret vigent.
 6. Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i en el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 7. Capacitat per construir una decisió jurídica raonada.
 8. Capacitat per assessorar sobre possibles respostes a un problema jurídic en diversos contextos i dissenyar estratègies conduents a les diferents solucions.
 9. Capacitat per redactar documents jurídics de naturalesa diversa.
 10. Capacitat de negociació i conciliació.

Competències estratègiques:

 1. Correcta comunicació oral i escrita en el llenguatge tècnic.
 2. Domini de les TIC aplicades al perfil del grau: tractament de textos, bases de dades, recursos web.
 3. Correcta comunicació oral i escrita en anglès en el llenguatge tècnic.
 4. Respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels drets humans i als valors propis d’una cultura de pau i valors democràtics.