Accés

El Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) és l'òrgan de coordinació del sistema universitari de Catalunya i de consulta i assessorament del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria d'universitats. Integra representants de totes les universitats públiques i privades de Catalunya.

La coordinació dels processos d'accés i admissió a la universitat és una prioritat estratègica del CIC, mitjançant el qual es pretén garantir que l'accés a la universitat dels estudiants que provenen de batxillerat i dels més grans de 25 anys respecti els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat, i així mateix, garantir la igualtat d'oportunitats en l'assignació dels estudiants als estudis universitaris que ofereixen les universitats.

La Universitat de Lleida (UdL) ha desenvolupat un Programa d’Orientació, Informació, i Assessorament dirigit a futurs alumnes universitaris, pares, mares i professors:

 • Presentació del estudis i difusió de l'activitat universitària (difusió de material informatiu a centres de secundària, jornades d'informació, jornades d'orientació acadèmica, presentació de les diferents facultats i escoles)
 • Activitats de motivació universitària i sobre l'accés a la universitat
 • Visites a la UdL (jornades de portes obertes, visites específiques)
 • Activitats de participació d'estudiants de secundària

Els criteris d'accés són prioritàriament els següents, encara que poden admetre's estudiants procedents d'altres de no concordants, si hi ha places vacants:

PAU:

 • Matèries de modalitat adscrites a la branca de Ciències Socials i Jurídiques

Cicles formatius de grau superior. Famílies professionals:

 • Activitats físiques esportives
 • Administració i gestió
 • Arts gràfiques
 • Comerç i màrqueting
 • Hostaleria i turisme
 • Imatge i so
 • Imatge personal
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Convalidacions de crèdits ECTS entre estudis de grau de la UdL i cicles formatius de grau superior: Podeu consultar la taula fent clic [aquí].

Prova d’accés per als més grans de 25 anys:

 • Matèries adscrites a l'opció d'accés de Ciències Socials i Jurídiques

Prova d’accés per als més grans de 40 i 45 anys:

 • Matèries adscrites a l'opció d'accés de Ciències Socials i Jurídiques

Altres

 • El perfil d'ingrés ideal per aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix el GRAU EN DRET és el d'una persona sensible davant els problemes socials i jurídics i amb interès per l'organització politicojurídica de la societat. L’estudiantat que accedeixi al Grau en Dret haurà de mostrar capacitat d'anàlisi i de síntesi i de raonament lògic, interès per la resolució negociada de conflictes i expressió oral i escrita fluida i correcta.

El nombre de places que s'ofereix en aquesta titulació són 115.

Notes de tall

Taules de ponderació

Podeu trobar més informació a la web de la Generalitat.

Taules de reconeixement

[taula d'adaptacions pla vell]

[taula reconeixement entre graus]